Hong Kong – Recept za uspeh

Hong Kong – Recept za uspeh

Mnoge države i gradovi, širom sveta, imaju problem sa zagađenjem. Jedno od najvećih zagađenja, koje pored zagađenja životne sredine i stvaranja efekta staklene bašte, ozbiljno preti da ugrozi živote i zdravlje ljudi, predstavlja aero zagađenje, do koga dolazi emisijom štetnih gasova koje ispuštaju vozila, industrije, domaćinstva…

Jedna od svetskih metropola, Hong Kong, koji broji nekoliko miliona stanovnika i ogroman broj vozila, rešila je da stane na put zagađenju koje dolazi od velikog broja benzinskih, ali pre svega dizel vozila. Iako vest nije jučerašnja, možda će nekome biti interesantno da pročita na koji način su se izborili sa tim problemom.

Kako je sve počelo?

U vreme vraćanja Hong Kong-a pod Kinesku upravu, u tom gradu nije postojao ni jedan jedini automobil na TNG. Vozila na TNG uvedena su kao odgovor na rastuće zagađenje vazduha koje je uzrokovano štetnim gasovima, koja emituje 18.000 taxi vozila koje koriste dizel kao pogonsko gorivo.

Nakon studija koje su izvršene u Evropi, Enviromental Protection Department (EPD – Služba za zaštitu životne sredine – prim.prev.), Electrical and Mechanical Services Department (Služba za električne i mehaničke usluge – prim.prev.) i Fire Services Department (FSD – Vatrogasna služba) preporučile su autogas kao najadekvatnije rešenje za problem kvaliteta vazduha u Hong Kong-u. To je rezultiralo obavezom da sva taxi vozila koja pokreće dizel, od 2001. godine moraju da se konvertuju na TNG.

Da bi ohrabrili i podstakli konverziju na TNG, vlasti Hong Kong-a pokrenule su nekoliko inicijativa i projekata, uključujući i novčane podsticaje u visini od 40.000 HK$ za vozače taxi vozila, što je ekvivalentno iznosu od 20% cene novog vozila. Kompanije koje su bile zainteresovane da učestvuju u projektu izgradnje i vođenja autogasnih stanica, dobijale su povlastice u vidu oslobađanja od plaćanja zemljišne rente, dok je postojećim benzinskim pumpama produžavan zakup zemljišta ukoliko uvedu TNG na svoje objekte. Sličan projekat je sproveden 2001. godine kako bi se smanjila emisija štetnih gasova koje uzrokuju minibusevi. Podsticaji koje su dobijali vlasnici minibuseva su iznosili 60.000 HK$, kako bi svoja vozila konvertovali na TNG i time smanjili štetne emisije. Bitan deo ovih promena bilo je učešće svih zainteresovanih strana, pre svega vozača i vlasnika vozila, koji su učestvovali u tržišnim istraživanjima.

Postignuti rezultati

Integrativni pristup koje su sprovele vlasti Hong Kong-a, uključio je sve interesente uključujući taxi vozače, vlasnike benzinskih stanica, proizvođače vozila i razne vladine službe, ne bi li se uspešno izvršila ova „tranzicija“ na TNG.

Zahvaljujući višestrukim podsticajima koje je vlada uvela, svih 18.000 taxi vozila je konvertovano na TNG, i to u roku od 3 godine! Pored toga, i oko 2.800 mini buseva danas koristi TNG umesto konvencionalnog goriva.

Od 2002. godine, sve nove benzinske pumpe su obavezne da pored benzina i dizela, prodaju i TNG. Štaviše, konstruisano je pet namenskih TNG stanica, a na preko 50 postojećih benzinskih pumpi je uveden TNG.

Rezultat ove „tranzicije“ na TNG je drastično poboljšanje kvaliteta vazduha u Hong Kong-u. To se pre svega ogleda kroz smanjenje emisije NOx i praškastih materija za celih 23% što je, mora se priznati, vrlo impresivan rezultat.

Umesto zaključka

Sve ovo može biti veoma poučno, ali i primenljivo, ukoliko se ugledamo na svet koji ide unapred, prema čistijoj energiji i obnovljivim izvorima energenata, umesto da živimo u konstantnoj energetskoj zavisnosti, ugrožavajući time svoju okolinu, a samim tim i život i zdravlje. Kako nas, tako i naše dece!